Ogłoszenie o otwartym naborze partnera Nr 1/2018

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA NR 1/2018

Hajnowski Dom Kultury jako Wnioskodawca, ubiegając się  o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego projektu pn. Promocja niematerialnego dziedzictwa kulturowego obszaru LGD Puszcza Białowieska dzięki inwestycji realizowanej przez Hajnowski Dom  Kultury; w oparciu o art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;

ogłasza otwarty nabór partnerów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach RPO WP 2014-2020, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Ofertę należy składać lub nadsyłać od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 24.02.2018 r. do godziny 9.00 do Hajnowskiego Domu Kultury, ul. Tamary Sołoniewicz 4, 17-200 Hajnówka. Liczy się moment wpływu oferty do organizatora otwartego naboru partnera. Oferty, które wpłyną po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Wyniki naboru opublikowane zostaną na stronie Hajnowskiego Domu  Kultury do dnia 26.02.2018 r.

więcej

Pliki do pobrania: