Deklaracja Dostępności

Hajnowski Dom Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Hajnowskiego Domu Kultury w Hajnówce www.hdk.hajnowka.pl.

Data publikacji strony internetowej: [ 2008-11-23 ]. Data ostatniej istotnej aktualizacji: [ 2020-03-26 ].

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

• część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
• brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów

Wyłączenia:
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Udogodnienia:
• przełącznik rozmiaru tekstu
• kontrast strony

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-26. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krystyna Kędyś, hdk@hdk.hajnowka.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 682 3203. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Adres: Hajnowski Dom Kultury w Hajnówce, ul. T. Sołoniewicz 4, 17-200 Hajnówka
2. Do wejścia budynku prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
3. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
4. Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.
5. Na drzwiach wejściowych naklejone są kontrastowe taśmy.
6. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
7. Przy budynku Hajnowskiego Domu Kultury znajduje się parking.
8. Budynek składa się z 4 kondygnacji: piwnica, parter, piętro oraz poddasze. Aby dostać się na poziomy poniżej, bądź powyżej parteru, należy pokonać schody. Stopnie schodów oznaczone są taśmami ostrzegawczymi.
9. Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia na parterze: holl, szatnia, galeria, sala widowiskowa na 340 miejsc, toaleta dla osób niepełnosprawnych.
10. Rozpoczęcie i zakończenie schodów w budynku oznakowane jest kolorem kontrastowym.
11. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
12. W budynku nie ma windy, pochylni, schodołazów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
13. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
14. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na wysokim poziomie zaawansowania na miejscu lub online (w domu kultury pracują dwie osoby, które przeszły kurs języka migowego na poziomie podstawowym).

Załączniki

Modelowy audyt dostępności – pdf 643 KB
Standardy dostępności usług kulturalnych – pdf 594 KB