Regulamin uczestnictwa Widzów w wydarzeniach artystycznych

Regulamin uczestnictwa Widzów w wydarzeniach artystycznych
organizowanych w Hajnowskim Domu Kultury w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19

I. ZASADY DLA WIDZÓW
1. Uprzejmie informujemy, że w czasie przebywania na terenie Hajnowskiego Domu Kultury (dalej HDK) podczas wydarzeń artystycznych, każda osoba zobowiązana jest do:
a) zakrywania ust i nosa środkami ochrony osobistej (maseczka, przyłbica) po wejściu na teren HDK – zapewnionymi przez Widza we własnym zakresie; HDK zastrzega sobie prawo do odmowy Widzowi wstępu i uczestnictwa w wydarzeniu w przypadku niestosowania przez niego środków ochrony osobistej; W takim przypadku nie przysługuje Widzowi zwrot należności za zakupiony bilet ( przy imprezie odpłatnej),
b) używania płynu odkażającego dłonie, dostępnego przy wejściu na teren HDK,
c) zachowania odległości 2 metrów od siebie podczas przepływu Widzów na widownię, który będzie kontrolowany przez obsługę widowni,
d) zachowywania odległości 1,5 metra od siebie na widowni i zajęcia miejsca wskazanego przez obsługę widowni; miejsca siedzące będą organizowane naprzemiennie, z zachowaniem wolnych miejsc między Widzami,
2. Zapraszamy do HDK Widzów, którzy, według swojej najlepszej wiedzy, nie są osobami zakażonymi oraz nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Przed wejściem do HDK na Wydarzenie, każdy Widz jest zobowiązany do złożenia pracownikowi obsługi widowni obowiązkowego pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia (dalej jako Oświadczenie COVID), że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym, zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie HDK. Rekomendowane jest wskazanie w oświadczeniu danych kontaktowych, tak by ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych, podstawie ich zbierania, okresie przetrzymywania, a także Państwa uprawnieniach z tego tytułu znajdują się na Oświadczeniu COVID.

3. W celu przeciwdziałania nadmiernemu gromadzeniu się w miejscu Wydarzenia, HDK zaleca samodzielne wydrukowanie i podpisanie Oświadczenia COVID przed przybyciem do HDK. W przypadku niemożności wydrukowania Oświadczenia COVID, oświadczenie takie będzie złożone w miejscu Wydarzenia, w tym celu jednak konieczne jest przybycie do HDK z odpowiednim wyprzedzeniem.

4. HDK zastrzega sobie prawo do odmowy Widzowi uczestnictwa w Wydarzeniu w przypadku niezłożenia oświadczenia, a w takim przypadku cena za bilet takiej osoby nie podlega zwrotowi.

5. Widz zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia u niego objawów choroby, nie weźmie udziału w Wydarzeniu i poinformuje o tym HDK do rozpoczęcia wydarzenia pod numerem telefonu: 85 682 3203 lub mailem hdk@hdk.hajnowka.pl . W takim przypadku przysługuje Widzowi zwrot należności za zakupiony bilet.

6. Dyrektor instytucji w porozumieniu z organizatorem może wprowadzić procedurę pomiaru temperatury uczestników wydarzenia artystycznego, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z epidemią COVID-19.

7. W razie wprowadzenia procedury pomiaru temperatury, Widz zobowiązuje się, że przypadku wystąpienia u niego podwyższonej temperatury tj. powyżej 37°C, nie weźmie udziału w Wydarzeniu. W takim przypadku przysługuje Widzowi zwrot należności za zakupiony bilet.

8. Odmowa poddania się badaniu temperatury ciała spowoduje odmowę dopuszczenia danej osoby do udziału w wydarzeniu artystycznym, a w takim przypadku cena za bilet takiej osoby nie podlega zwrotowi.

9. Widzowie są zobowiązani do zajmowania miejsc zgodnie z miejscem wskazanym na bilecie lub przez pracownika HDK
10. Wyjątkowo dopuszczalne jest zajęcie wolnego miejsca bezpośrednio przy Widzu, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13 roku życia, z zastrzeżeniem, że w takiej sytuacji miejsca obok siebie zostaną wskazane tylko przez obsługę widowni.

11. Widzowie są zobowiązani do:
a) Przestrzegania Regulaminu uczestnictwa Widzów w wydarzeniach artystycznych organizowanych w Hajnowskim Domu Kultury ul. T. Sołoniewicz 4, w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w związku z zapobieganiem jego rozprzestrzenianiu się.
b) Stosowania się do komunikatów graficznych, głosowych oraz zaleceń obsługi widowni w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikających z Regulaminu.

II. ORGANIZACJA WIDOWNI

1. Priorytetem przy organizacji widowni jest unikanie kolejek i skupisk wśród Widzów.
2. HDK udostępnienia Widzom nie więcej niż połowę liczby miejsc zgodnie z planem widowni uwzględniającym obowiązujące wytyczne GIS.
3. W pierwszej kolejności zapraszane są osoby starsze, a następnie kolejno pozostali Widzowie.
4. Przy wejściu na teren wydarzenia organizowanego w HDK, pracownicy obsługi widowni wpuszczają Widzów stopniowo po weryfikacji, czy Widz ma zakryte usta i nos, posiada ważny bilet oraz wypełnione Oświadczenie COVID, a w razie wprowadzenia pomiaru temperatury Widzów, po wykonaniu tego pomiaru.
5. W przypadku braku wypełnionego Oświadczenia COVID Widzowie proszeni są o udanie się do wyznaczonych stanowisk w celu uzupełnienia powyższego oświadczenia.

III. JAK HDK DBA O BEZPIECZEŃSTWO WIDZÓW

1. Płyny do dezynfekcji
Na terenie wydarzenia organizowanego w HDK, tj. przy wejściu, w oznaczonych miejscach oraz w toaletach umieszczono dozowniki z płynem dezynfekującym na bazie min. 60% alkoholu.

2. Toalety
1) Toalety są wyposażone w dozowniki z mydłem w płynie o właściwościach dezynfekujących, płynem dezynfekującym oraz ręcznikami papierowymi.
2) Toalety są dodatkowo dezynfekowane dwukrotnie podczas wydarzenia artystycznego: przed i po przerwie.
3) Toaleta przeznaczona dla osób niepełnosprawnych zostaje udostępniona dla wszystkich Widzów (osoba z niepełnosprawnością ma do niej dostęp w pierwszej kolejności).
4) W toaletach umieszczono w widocznych miejscach instrukcję mycia rąk według rekomendacji GIS z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością (odpowiednia wysokość).

3. Dezynfekcja pomieszczeń
1) Po każdym wydarzeniu artystycznym przeprowadza się dezynfekcję pomieszczeń HDK przeznaczonych dla Widzów wraz z wyposażeniem.
2) Podczas wydarzenia artystycznego pracownicy obsługi dokonują dodatkowej dezynfekcji klamek, poręczy i innych elementów często dotykanych, dwukrotnie podczas wydarzenia artystycznego: przed i po przerwie.

4. Zachowanie dystansu społecznego
1) W miejscach narażonych na tworzenie kolejek, tj. przy wyjściu na teren wydarzenia, przy toaletach, na schodach stosuje się odpowiednie oznakowania zapewniające dystans.
2) Pracownicy obsługi widowni dbają o zapobieganie tworzeniu się zgromadzeń.
3) Publiczność usytuowana w odległości minimum 2 metrów od sceny/artystów, w przypadku występów wokalnych – min. 6 metrów.
4) Widzowie zobowiązani są do zachowania odległości 2 metrów od siebie podczas przepływu Widzów na widownię, który będzie kontrolowany przez obsługę widowni.
5) Widzowie zobowiązani są do zachowywania odległości 1,5 metra od siebie na widowni i zajęcia miejsca wskazanego przez obsługę widowni; miejsca siedzące będą organizowane naprzemiennie, z zachowaniem wolnych miejsc między Widzami.

5. Personel HDK
1) Personel HDK (w szczególności: pracownicy obsługi widowni, pracownicy ochrony, pracownicy służb sprzątających, kasjerzy) w czasie otwarcia HDK dla Widzów wykonuje czynności w maseczkach i rękawiczkach dokonując regularnej dezynfekcji rękawiczek.
2) Personel HDK jest poddawany każdorazowo przed rozpoczęciem dyżuru obowiązkowemu pomiarowi temperatury, jak również regularnie składają oświadczenia w sprawie swojego stanu zdrowia i narażenia na kontakt z osobami podejrzanymi o zakażenie wirusem.
3) Personel HDK został przeszkolony w zakresie stosowania procedur bezpieczeństwa w związku z trwającym stanem epidemii, w szczególności bezkontaktowej obsługi Widzów.
4) Przed każdym wydarzeniem sporządzana jest lista osób z personelu HDK biorących udział w danym wydarzeniu.

6. Pojemniki na zużyte środki ochrony osobistej
Na terenie HDK: w toaletach oraz przy wyjściach z HDK zostały rozmieszczone zamykane, specjalnie oznakowane pojemniki na zużyte środki ochrony osobistej, które podlegają utylizacji zgodnie z Wytycznymi GIS.

7. Współpraca ze służbami epidemiologicznymi
W przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u Widza lub obsługi wydarzenia, HDK udostępnia listę osób, które uczestniczyły w danym wydarzeniu artystycznym oraz listę osób zaangażowanych do obsługi danego spektaklu/wydarzenia odpowiednim organom i służbom sanitarnym.

IV. POLITYKA INFORMACYJNA
1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej pod adresem: www.hdk.hajnowka.pl oraz na tablicy przy wejściu do HDK.
2. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją przez Widza Regulaminu, którego zapisy Widz jest zobowiązany przestrzegać.
3. Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych, podstawie ich zbierania, okresie przetrzymywania, a także Państwa uprawnieniach z tego tytułu znajduje się na Oświadczeniu COVID.
4. Najważniejsze postanowienia, w szczególności o obowiązku zakrywania ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego, zostały rozmieszczone w czytelny sposób w formie plakatów na terenie HDK.
5. Ważne dla bezpieczeństwa Widzów informacje przekazywane są za pomocą komunikatów głosowych.

V. SKUTKI NIEPRZESTRZEGANIA REGULAMINU

1. Widzowie nie stosujący się do instrukcji pracowników Obsługi Widowni HDK w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu zostaną poproszeni o opuszczenie HDK. W takim przypadkach nie przysługuje zwrot należności za zakupiony bilet, ani jego wymiana.
2. HDK ma prawo w uzasadnionych przypadkach zawiadomić o zaistniałym naruszeniu odpowiednie służby porządkowe lub sanitarno – epidemiologiczne.

VI. WEJŚCIE REGULAMINU W ŻYCIE

1. Regulamin uczestnictwa Widzów w wydarzeniach artystycznych organizowanych w Hajnowskim Domu Kultury w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 może być uzupełniany lub zmieniany w każdym czasie.
2. Regulamin obowiązuje od dnia 16.06.2020 r. i pozostaje w mocy do odwołania.

 

Pliki do pobrania: